INFOLINIA PN-PT   |  9:00-17:30  |  +48 728 248 905
   

regulamin zakupów

 

 1. §. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego Ploneres.pl dostępnego pod adresem http://www.ploneres.pl.
  1. Właścicielem Sklepu Internetowego Ploneres.pl jest Agata Płonka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „100% Design” Agata Płonka z adresem głównego miejsca wykonywania działalności przy ul. 11 Listopada 12 lok. 13, 45-086 Opole, posiadająca NIP: 7542668459, REGON: 160277223, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki.
  1. Klient może szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedającym poprzez wiadomości e-mail pod adresem: [email protected], telefonicznie dzwoniąc pod numer tel: +48 728 248 905 w dni robocze w godz. 09:30 – 17:30 Adres do korespondencji: 100% Design, ul.11 Listopada 12/13, 45-086 Opole.

   

  §. 2 DEFINICJE

  1. Właściciel, Sprzedający – Właściciel Sklepu Internetowego Ploneres.pl, o którym mowa w §. 1 ust. 2 Regulaminu;
  2. Klient – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
  3. Przedsiębiorca – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonujący z przedsiębiorcą (w szczególności ze Sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 
  5. Sklep – Sklep Internetowy Ploneres.pl dostępny pod adresem internetowym http://www.ploneres.pl.
  6. Regulamin  – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
  7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  8. „Moje Konto” – miejsce dostępne dla Klienta po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

   

  §. 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego Ploneres.pl w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.
  3. Zamówienia, w sposób określony w §. 6.,  można składać po dokonaniu rejestracji lub bez dokonywania rejestracji. W przypadku dokonywania zakupów bez uprzedniej rejestracji nie jest tworzone „Moje Konto”.
  4. Klient, który dokonał rejestracji, może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na „Moje Konto” podając adres e-mail i hasło.
  5. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki towaru za granicę są każdorazowo uzgadniane indywidualnie z Klientem.

   

  §. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

  a)             Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż V10 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż V25 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Safari 7,

  b)             Włączoną obsługę Java Script,

  c)              Aktywny adres e-mail.

  1. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Ploneres.pl wykorzystuje pliki cookie. Do prawidłowego działania strony zalecamy wyrażenie zgody na włączenie obsługi plików cookie. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookie, a także możliwości określenia przez Klienta warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookie, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Klienta telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w http://www.ploneres.pl/informacja-o-plikach-cookie
  2. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Klient powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

   

  §. 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne „Moje Konto”.
  2. Klienta może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia „Mojego Konta” i funkcjonalności do niego przypisanych.
  3. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail oraz ustawienie hasła.
  4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
   1. Imię i nazwisko,
   2. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
   3. Numer telefonu.
  5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).
  6. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia Przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
   1. Firmę,
   2. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
   3. Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
   4. Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
   5. Numer telefonu.
  1. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Klienta i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
  1. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na „Moje Konto” w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
  3. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do „Mojego Konta” oraz jego usunięciem.
  4. Właściciel może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
   1. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
   2. działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
   3. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
   4. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia dostępu do usługi „Moje Konto”,
   5. Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
   6. Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
   7. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
  1. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 11 pkt 7. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
  2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Właściciela zostanie przesłane na podany w usłudze „Moje Konto” adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem „Mojego Konta”. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie „Mojego Konta”.
  3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
  4. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 9 i 11 wynosi 14 dni.

   

  §. 6. WARUNKI SPRZEDAŻY

  1. Właściciel prowadzi sprzedaż detaliczną towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego Ploneres.pl.
  2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ploneres.pl są: Sprzedający oraz Klient.
  3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Klientem zarejestrowanym (posiadającym „Moje Konto”) jak i z Klientem niezarejestrowanym.
  4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Kupującego i jego akceptacji przez Sprzedającego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
  6. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.  Zamówienia można składać również e-mailem na adres: [email protected] Zamówienia można składać także telefonicznie: +48728248905. Zamówienia składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:30-17:30 w dni robocze, a w soboty od 9:30-14:00.
  7. W przypadku złożenia przez Konsumenta zamówienia telefonicznie treść umowy sprzedaży jest niezwłocznie potwierdzana przez Sprzedającego poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Konsumenta. Oświadczenie Konsumenta o zawarciu umowy jest skuteczne, jeżeli po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego Konsument prześle Sprzedającemu oświadczenie o zawarciu umowy. W tym celu wystarczy odpowiedź na wiadomość e-mail Sprzedającego o treści np.: „Akceptuję warunki umowy”.
  8. Zamówienia można składać na stronie internetowej Sklepu. Po wybraniu interesującego produktu należy kliknąć „Dodaj do koszyka", automatycznie zostanie stworzony koszyk Klienta. Po wybraniu wszystkich produktów oraz naciśnięciu przycisku „Kupuję i płacę” system poprowadzi Klienta przez wszystkie kroki realizacji zamówienia. W celu wysłania zamówienia konieczne jest potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści, oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
  9. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma na podany adres e-mail, automatycznie generowany przez Sklep, list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
  10. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Sklepu Ploneres.pl podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, które podawane są oddzielnie w opisie każdego przedmiotu. W przypadku zakupu większej ilości przedmiotów łączna cena wraz z kosztami dostawy zostanie podania najpóźniej przed złożeniem zamówienia.
  11. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu zaksięgowania wpłaty) zmianę treści zamówienia.
  12. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 5 ust. 11 pkt 7.
  13. Sprzedający może wprowadzać dowolne zmiany dotyczące produktów prezentowanych na stornach Sklepu. Zmiany mogą dotyczyć cen, dodawania oraz usuwania produktów, wprowadzania, odwoływania, jak i zmian warunków akcji promocyjnych w dowolnym momencie. Niemniej wprowadzane zmiany nie będą odnosiły skutku odpowiednio w stosunku do Klientów, z którymi została zawarta umowa sprzedaży lub którzy rozpoczęli udział w akcji promocyjnej.
  14. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu - paragon, a na życzenie Kupującego fakturę VAT. 
  15. Termin dostarczenia przesyłki na terenie kraju wynosi 2-5 dni roboczych od momentu otrzymania płatności z zastrzeżeniem §. 10 ust. 2 i 3. Uwaga: przy każdym towarze podana jest jego dostępność. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
  16. Ceny przesyłek znajdują się w linku „Pytania i odpowiedzi”.
  17. Jeżeli Klient, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiej informacji.
  18. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w witrynie Sklepu pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego i w przypadku dokonania zapłaty zwróci mu otrzymaną od niego sumę pieniężną.

   

  §. 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
  3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:
   1. wiadomością e-mail, na adres [email protected],
   2. w formie pisemnej, na adres 100% Design, ul. 11 Listopada 12/13, 45-086 Opole.
  1. Sprzedający niezwłocznie przesyła Konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Konsumenta adres e-mail.
  2. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
   1. dodatkowych koszów poniesionych przez Konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
   2. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),
   3. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 38. ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, Konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 14 dni na adres Sklepu.  Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by  towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  7. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

  §. 8. BON RABATOWY

  1. Bon rabatowy Ploneres przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania. Okres ważności bonu rabatowego nie może zostać przedłużony. Bon rabatowy nie jest środkiem płatniczym, a przyrzeczeniem rabatu przy zachowaniu określonych warunków niniejszego Regulaminu.
  2. Bon rabatowy Ploneres nie podlega wymianie na środki pieniężne. W przypadku gdy cena towarów nabywanych przez klienta z wykorzystaniem Bonu rabatowego będzie wyższa od wartości Bonu, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę.
  3. Bon rabatowy może zostać zrealizowany również za zakupy objęte okresową promocją.
  4. Reklamacje produktów zakupionych przy wykorzystaniu Bonu rabatowego podlegają identycznym procedurom jak reklamacje produktów zakupionych bez wykorzystania Bonów rabatowych.

   

  §. 9. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

  1. Właściciel dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy Ploneres.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
  2. Właściciel zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną usługi „Moje Konto”, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
  3. Klient zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do usługi „Moje Konto” w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.
  4. Klientowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

   

  §. 10. PŁATNOŚCI

  1. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:

  a)          przelewem na rachunek bankowy – w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;

  b)          przy odbiorze, czyli za pobraniem – zapłata powinna nastąpić gotówką do rąk osoby dostarczającej towar w dniu dostawy;

  c)           przy odbiorze osobistym w siedzibie Właściciela – zapłata powinna nastąpić najpóźniej w dniu odbioru.

  d)         za pośrednictwem PayU SA – zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

  1. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po wpłynięciu kwoty na rachunek. 

   Dane do przelewu: 100% Design Agata Płonka, ul. 11 Listopada 12/13, 45-086 Opole,

                                    BRE Bank S.A., nr konta: 10 1140 2004 0000 3202 6712 1304

  2. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
  3. W przypadku płatności przy odbiorze osobistym, w siedzibie firmy w Opolu, ul. 11 Listopada 1c, 45-086.

   

  § 11. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

  1. W celu korzystania z serwisu niezbędne jest zarejestrowanie się na stronie internetowej serwisu, podanie danych niezbędnych do rejestracji, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie wraz z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez administratora oraz zaakceptowanie Regulaminu. Brak podania danych osobowych uniemożliwi realizację umowy.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.), - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO.
  3.  Dane przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji mogą być wykorzystywane przez administratora w następujących celach: - realizacji zamówień składanych przez Klientów, w tym przekazane kurierom dokonującym dostawy towarów oraz podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Serwisu, - kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz - w celach podatkowych.
  4.  Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: - firmom kurierskim, w celu realizacji umowy, - podmiotom obsługującym system płatności elektronicznych, (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), - urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
  6. Administratorem danych osobowych Klientów jest Właściciel. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  7. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8.  Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Klienta, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez Klienta z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  9. Podanie danych Klienta w trakcie rejestracji w serwisie jest dobrowolne, a osobie która je udostępnia przysługuje prawo do ich dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili zawierających informacje o konkursach i promocjach serwisu. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwisu celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na stronie internetowej serwisu w zakładce: Moje Konto->Newsletter. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach administratora, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
  10.  Dane Klientów Serwisu mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się w serwisie internetowym serwisu za pomocą Loginu i Hasła.
  11.  Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi danych osobowych takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
  12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
  13.  Wraz z usunięciem Konta Klienta administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.
  14. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Serwis, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: [email protected])

   

  §. 12. REKLAMACJE

  1. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
  2. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wad rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 i następne Kodeksu cywilnego.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne niezgodności towaru z umową powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
   1. Imię i nazwisko,
   2. numer zamówienia,
   3. opis wad towaru,
   4. datę zakupu.
  1. Zgłoszenie reklamacyjne nieprawidłowości świadczenia usług drogą elektroniczną  powinno, aczkolwiek nie jest to wymóg rozpatrzenia reklamacji, zawierać:
   1. Imię i nazwisko,
   2. opis nieprawidłowości z podaniem okoliczności, daty wystąpienia i w miarę możliwość treści komunikatu o błędzie,
   3. wskazanie nazwy oraz wersji przeglądarki internetowej oraz nazwy i wersji systemu operacyjnego Klienta.
  1. Zastosowanie się do ust. 3 lub 4 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
  2. Reklamacje można składać mailowo pod adresem: [email protected], telefonicznie pod nr telefonu: +48728248905, listownie pod adresem: 100% Design, ul. 11 Listopada 12/13, 45-086 Opole.
  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty jej złożenia.

   

  §. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
  2. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów,  których stroną jest Konsument. Klient może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji (mediacja, sąd polubowny) i dochodzenia roszczeń. Niezależnie od powyższego Klient będący Konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl.
  3. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Usługobiorcy zostaną powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Ponadto informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
  4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
OBKUP SIĘ W SZCZĘŚCIE
OTRZYMASZ 10%
RABATU NA ZAKUP